Segíthetünk? Fékmester Ügyfélszolgálat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

 

Fékmester Parts Kft. (4029 Debrecen, Baross G. u. 30. II/3., adószám: 24226239-2-09, cégjegyzék: 09-09-024130)(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelo) alá veti magát a következo tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése elott közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezo.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése elott egyértelmuen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrol, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérol, az adatkezelés idotartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelheto akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

·         az adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

·         az adatkezelo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzodo jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetoségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetoségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi eloíráson alapul. A tájékoztató elérheto az alábbi oldalról: http://www.fekmester.hu/adatvedelem/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történo közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

Értelmezo fogalmak (3.§)

 

1.             érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.             személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.             különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyozodésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bunügyi személyes adat;

4.             hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelo tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes köru vagy egyes muveletekre kiterjedo - kezeléséhez;

5.             tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.             adatkezelo: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.             adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely muvelet vagy a muveletek összessége, így különösen gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.             adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történo hozzáférhetové tétele;

9.             nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történo hozzáférhetové tétele;

10.         adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.         adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.         adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idore történo korlátozása céljából;

13.         adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14.         adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15.         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelovel kötött szerzodése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történo szerzodéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16.         harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelovel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 

1.        Személyes adat akkor kezelheto, ha

·         ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

·         azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

2.    Személyes adat kezelheto akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzodo jog korlátozásával arányban áll.

 

3.        Ha az érintett cselekvoképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegeto közvetlen veszély elhárításához vagy megelozéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetoek.

 

4.        A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselojének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

5.        Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelovel írásban kötött szerzodés végrehajtása, a szerzodésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendo adatok meghatározását, az adatkezelés idotartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerzodésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzodésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

6.        Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelo a felvett adatokat törvény eltéro rendelkezésének hiányában

·         a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

·         az adatkezelo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzodo jog korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 

1.        Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelheto. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

2.        Csak olyan személyes adat kezelheto, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheto.

 

 

 

 

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelo rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

Funkcionális adatkezelés

 

1.      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának muködése körében a következoket:

 

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2.      Az adatgyujtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelések célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszeru számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszeru számla kiállítása, továbbá a szerzodés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetové tétele.

A vásárlás idopontja

Technikai muvelet végrehajtása.

A vásárlás kori IP cím

Technikai muvelet végrehajtása.

 

3.      Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló valamennyi érintett.

 

4.      Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell orizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a fokönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletezo nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakeresheto módon megorizni.

 

5.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye: A személyes adatokat az adatkezelo sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

6.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton a 4029 Debrecen, Baross G. u. 30. címen,

-          e-mail útján az laszloistvan@fekmester.hu e-mail címen,

-          telefonon a +36 20 9150 340, +36 70 370 5259, +36 30 9264 160, +36 52 954 930 számokon.

 

7.      Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 

1.    A szolgáltató az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás nyújtására irányuló szerzodésbol származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének idopontjára, idotartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

2.    A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3.    A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevonek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél elozetes meghatározása mellett és az igénybe vevo hozzájárulása alapján kezelhet.

 

4.    Az igénybe vevonek az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás igénybevételét megelozoen és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

 

5.    A kezelt adatokat törölni kell a szerzodés létrejöttének elmaradását, a szerzodés megszunését, valamint a számlázást követoen. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszunt, vagy az igénybe vevo így rendelkezik. Törvény eltéro rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

6.    A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevo az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás igénybevétele elott és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevovel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

1.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következoket:

 

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2.        Webáruházakra jellemzo cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elozetes hozzájárulást kérni az érintettektol.

 

3.        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idopontok

 

4.        Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

5.        Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

6.        Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idotartama a hírlevél funkcióra való feliratkozásig/elutasításig tart.

 

7.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye: A személyes adatokat az adatkezelo munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

8.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetoségük van a cookie-kat törölni a böngészok Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

9.        Az adatkezelés jogalapja: Az érintettol hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlo hálózaton keresztül történo közléstovábbítás vagy arra az elofizeto vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggo szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A Google Analytics alkalmazása

 

a.         Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemzo szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elosegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

b.        A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségrol szóló megállapodásban részes más államokban elozoleg megrövidíti.

 

c.         A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévo szerverére történo továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetojének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetojének a honlap aktivitásával összefüggo jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészoje által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészojének megfelelo beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elofordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes köruen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyujtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következo linken elérheto böngészo plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1.        A gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elozetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetoségein megkeresse.

 

2.        Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elott tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3.        Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésérol. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévo linkre kattintva.

 

4.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következoket:

 

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

5.        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, idopont.

 

6.        Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

7.        Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrol, akciókról, új funkciókról stb.

 

8.        Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

9.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye: A személyes adatokat az adatkezelo munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

10.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrol.

 

11.    Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

 

SendGrid, Inc.

Larimer St, Denver, CO 80202, Egyesült Államok

Kapcsolat: https://sendgrid.com/contact

 

12.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

Adattovábbítás

1.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következoket:

 

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2.        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendo összeg.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.

 

3.        Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kéro valamennyi érintett.

 

4.        Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenorzése).

 

5.        Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

 

6.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye: A személyes adatokat a következok kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
telefonszám: +36 29 886 670

info@gls-hungary.com
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 

Magyar Posta Zrt.
Budapest, Dunavirág utca 2-6.
levelezési cím: Budapest 1540
telefonszám: +36 1 767-8200
e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
webcím: www.posta.hu
adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink  

K&H Bank Zrt.

Székhely: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

(06 1/20/30/70) 335 3355

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/jogi_nyilatkozat.html

 

7.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelotol a személyes adatainak mielobbi törlését.

 

8.        Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Közösségi oldalak

 

1.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következoket:

 

a) az adatgyujtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyujtés célja,

d) az adatkezelés idotartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

2.      Az adatgyujtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

3.      Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

4.      Az adatgyujtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerusítése.

 

5.      Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérol, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idotartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetoségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

6.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1.        Amennyiben az adatkezelo szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelovel.

 

2.        Adatkezelo a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklodo nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstol számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3.        E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrol az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.        Kivételes hatósági megkeresésre, illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetoleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.        A Szolgáltató ezen esetekben a megkereso részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Adatbiztonság (7.§)

1.        Az adatkezelo úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési muveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

2.        Az adatkezelo gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

3.        Az adatokat megfelelo intézkedésekkel védi az adatkezelo különösen

 

·         a jogosulatlan hozzáférés,

·         a megváltoztatás,

·         a továbbítás,

·         a nyilvánosságra hozatal,

·         a törlés vagy megsemmisítés,

·         a véletlen megsemmisülés és sérülés,

·         az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4.        Az adatkezelo megfelelo technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetok.

 

5.        A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelo gondoskodik:

 

a.    a megfelelo informatikai, muszaki környezet kialakításáról, üzemeltetésérol,

·      a szolgáltatásnyújtásban résztevo munkatársai ellenorzött kiválasztásáról, felügyeletérol,

·      a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

6.        A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 

·         a jogosult számára rendelkezésre álljon,

·         hitelessége és hitelesítése biztosított,

·         változatlansága igazolható,

legyen.

 

7.        Adatkezelo és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 

·         a számítástechnikai csalás,

·         a kémkedés,

·         a számítógépvírusok,

·         a spam-ek,

·         a hack-ek

·         és egyéb támadások ellen.

 

 

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 

1.             Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezelésérol, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelezo adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

2.             Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, az adatvédelmi incidens körülményeirol, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrol, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérol.

 

3.             Az adatkezelo - ha belso adatvédelmi felelossel rendelkezik, a belso adatvédelmi felelos útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenorzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idopontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést eloíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

4.             Az adatkezelo az adattovábbítás jogszeruségének ellenorzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idopontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést eloíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

5.             Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevérol, címérol és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérol. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közértheto formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

6.             Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelo személyes adat az adatkezelo rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

7.             Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezheto, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelheto, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

8.             Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszeruen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszunt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

9.             Az adatkezelo megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmuen.

 

10.         A helyesbítésrol, a zárolásról, a megjelölésrol és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellozheto, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

11.         Ha az adatkezelo az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követo 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelo tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetoségérol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogorvoslat

 

1.      Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)     a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

2.      Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idon belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérol a kérelmezot írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrol értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

3.      Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétol számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

4.      Az adatkezelo esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 

1.        Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelo köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszeruségét az adatátvevo köteles bizonyítani.

 

2.        A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elott is megindítható.

 

3.        A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

4.        Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevo által kért adat kiadására kötelezi.

 

5.        Ha a bíróság az adatátvevo kérelmét elutasítja, az adatkezelo köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétol számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelo köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevo a meghatározott határidon belül nem fordul bírósághoz.

 

6.        A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelo azonosító adatainak közzétételével történo - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 

1.        Ha az adatkezelo az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelotol sérelemdíjat követelhet.

 

2.        Az érintettel szemben az adatkezelo felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelo köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelo mentesül az okozott kárért való felelosség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eso elháríthatatlan ok idézte elo.

 

3.        Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelheto a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol (foképp a 13/A. §-a)

-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrol (kifejezetten a 155.§-a)

-          16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

Kapcsolat
4028, Debrecen, Sámsoni u. 16/B.
Telefon: +36 30 9264 160
Telefon: +36 20 9150 340
Telefon: +36 70 3705 259
info@fekmester.hu
Fekmester.hu a facebookonFekmester.hu a facebookon
Fekmester.hu a Google+-onFekmester.hu a Google+-on